Kategorier
Generalforsamling

Generalforsamling 2023

Referat af generalforsamling i Korby Randers onsdag d. 24. maj 2023
Tilstede:
Bestyrelsen: Peter Sabroe, Kristian Melchior Echwald, Britta Nedergaard Hansen (ref. 2), Sarah Kunst,
Lene Johnsen, kasserer Inge Madsen, Peter Elmelund (ref.1)
afbud: Marie Gregersen
Korister: Annette, Christina (Growing Gospel), Sanny (Riverside), Mogens, Bent, Kurt (Metalkoret
Scandia), Annette (Norddjurskoret), Helle (Cassiopeia), Morten (Tune It!)
Der blev indledt med fællessang (Kristian)

 1. Valg af dirigent for generalforsamlingen, Annette Holm er foreslået af bestyrelsen. Annette Holm blev valgt med applaus og kunne konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt udsendt.
 2. Formandens beretning (Peter Sabroe):
  Kære alle
  Hvilket herligt korsangsår. Vi er blevet sluppet løs. Sangen gjalder overalt i Danmark og i Randers igen.
  Vi har haft et dejligt år med fælles oplevelser og genoptagelse af vore faste traditioner. Det er dejligt.
  En lille opsummering af årets aktiviteter
  Vi lagde ud med Så syng da Randers.
  Et arrangement med bedre lyd. Der blev budget til at hyre professionel lyd. Det blev kvalitetsmæssigt et
  lydløft. Oplægsholderne var Morten Arnesen og Kari Steen. 300 veloplagte publikummer og tilbage på
  Skovbakken. Men også en enkelt mislyd var der dog, i og med at vi ikke fik fuldfinansieret vores
  arrangement. Grundlæggende tænker jeg at vi skal bruge vore medlemmers kontingent og penge til at
  lave arrangementer, der kommer Korby Randers medlemmer til gode. Eksterne arrangementer med
  publikum, som dette, skal gerne finansieres eksternt.
  To dage senere i Randers Festuge lavede vi så igen i år i samarbejde med biblioteket og Museum
  Østjylland Syng Randers rundt. I år koncentreret om kvarteret oppe ved Laurentiigade. På trods af et
  voldsomt regnvejr fra arrangementets start, trodsede 150 borgere fra Randers og en masse frivillige
  oplægsholdere og sangere vejret, og lavede en dejlig kombineret byhistorie og musik oplevelse.
  Næste større fællesarrangement var Syng julen ind.
  Jeg tror aldrig vi har været så mange kor og tilskuere. Der var propfyldt på Kulturhuset. Det var en
  fantastisk oplevelse. Vi fik sunget både Lille store verden og traditionen tro også Dejlig er jorden.. En
  herlig oplevelse.
  I år var Danmarks radios Danmarksindsamlingen flyttet til Randers. Vi blev inviteret til at være backing
  kor til Swan Lee. Det blev en dejlig oplevelse. 180 korister endte vi med at være. Og vi fik mange roser
  fra både kunstnere og Værket for vores indsats. Vi var med til at vise at Randers kan noget. På en
  efterfølgende evaluering for alle deltagende i Danmarksindsamlingen blev vi også fremhævet som
  værende en del af den opbakning hele byen havde præsteret. ”Den bedste værtsby nogensinde”. Det sagde
  DR repræsentanterne. Og så skal det nok passe. Og vores korsang blev fremhævet i en salgsvideo fra Red
  barnet. Dejligt at kunne støtte en god sag også der.
  Korby Randers ugen var det sidste fælles arrangement inden vores generalforsamling.
  I år var der 17 kor repræsenteret i koncerterne. Mange af koncerterne var velbesøgte. Specielt de
  koncerter hvor kor havde slået sig sammen om fælleskoncerter var der rigtig mange mennesker.
  Og så er vi jo ikke helt færdige endnu. I juni måned er Korby Randers blandet ind i VoXperience
  sangfestival arrangeret af sangkraft Randers i både koncerter fredag eftermiddag og i den store
  fælleskoncert søndag d. 11. juni. 86 sangere. Der er 4 kor fra Korby Randers som grundsubstans.
  Derudover 10 løsgængere fra andre kor i Randers. Det bliver flot. Og der øves på livet løs.
  Samarbejdet med Sangkraft Randers har udviklet sig bl a i forhold til VoXperience ugen
  I det hele taget har vi et tæt samarbejde om det fælles mål at støtte og udbrede korsang, samt etablere
  fælles oplevelser.
  Referat af generalforsamling i Korby Randers onsdag d. 24. maj 2023
  Sangkraft Randers har lidt svært ved at komme på ”finansloven” i Randers Kommune. Vi støtter
  Sangkraft Randers og deltager gensidigt i hinandens arrangementer.
  Forskellen på Korby Randers og Sangkraft Randers er at Korby Randers er en forening af frivillige der
  arbejder for et korfællesskab i Randers. En udvikling af de kor der er etableret. Uddannelse og fælles
  arrangementer. Der er opbygget traditioner, og der tages enkelt arrangementer op. F eks
  Danmarksindsamlingen Økonomisk er foreningen afhængig af medlemmers betaling, og dermed bliver
  det en forening, der ikke kan binde sig for store økonomiske arrangementer. Så skal der hentes penge i
  eksterne fonde, virksomheder og kommunale tilskud.
  Sangkraft Randers er et landsdækkende netværk af selvejende institutioner. Der er penge fra staten som
  gøres afhængig af at Kommunen, hvor den selvejende institution har hjemme, støtter økonomisk. Dvs. at
  der er lønnet personale og en sekretariatsfunktion tilknyttet. Formålet er specielt at udvikle korarbejdet i
  skoler og institutioner. At give børn og unge lyst og mulighed for at synge i kor. Og gerne lave en elitær
  overbygning, så at kvaliteten også øges i korsangen i Randers.
  I samarbejdet mellem Korby Randers og Sangkraft Randers ser vi muligheder for at udvikle sangen yderligere i Randers. Der er også personsammenfald i bestyrelserne, således at tingene kan blive koordineret.
  Opgaverne til næste år bliver at bibeholde vore traditionelle arrangementer.
  Så syng da Randers, Syng Randers rundt, Jul på Kulturen, Korby Randers uge 2024.
  Vi skal have lavet et stort kæmpekor til Dronningens besøg i Randers. Traditionelt synger vi jo hendes
  majestæt ud af havnen. Noder og program kommer ud hurtigst muligt. Vi er lige blevet inviteret i dag.
  Derudover arbejder bestyrelsen på at lave en workshop i foråret 2024.
  På længere sigt arbejder vi på at lave et fælles korarrangement i 2025. Vi har kontakt med Arena Randers,
  som er meget interesseret. Det bliver formodentlig et arrangement i samarbejde med Sangkraft Randers,
  måske i deres sangfestival 2025. Hensigten er at der ikke skal være begrænsning på antallet af korister.
  Det skal være et tilbud til alle kor i Korby Randers. Og så skal der selvfølgelig arbejdes målrettet i
  korene. Korene arbejder individuelt og Korby Randers vil lave nogle fælles øvninger.
  Det var hvad vi valgte at bringe i dette års beretning.
  Præsentation af bestyrelsen og fremmødte.
  Der blev spurgt til at synge på havnen, når Dronningen sejler afsted.
  Svar: Det bliver torsdag 31.8. kl. 21.20-21.35. Vi skal synge danske sange og en korsats. Noder og lydfil
  kommer på hjemmesiden.
  Applaus til Peter Sabroe og beretningen godkendt.
 3. Kassererens beretning – fremlæggelse af det reviderede regnskab for 202 (Inge Madsen)
  Indtægter: 16.849,45 kr.
  Udgifter: 23.792,00 kr.
  Kassebeholdning pr. 31.12.22: 25.425,97 kr.
  Årets resultat: Underskud på 6.942,55 kr.
  Spørgsmål til om foreningen har en forsikring?
  Det har Korby Randers ikke. Inge spørger Sparekassen om forsikring.
  Spørgsmål vedr. formue? Hvad skal den bruges til?
  Svar: Indestående 25.000 er ikke meget. Vigtigt der er penge på kontoen, så vi kan lave aktiviteter.
  Regnskabet blev godkendt.
  Referat af generalforsamling i Korby Randers onsdag d. 24. maj 2023
 4. Budget for indeværende år 2023 – herunder drøftelse af kommende aktiviteter. (Inge Madsen,
  bestyrelsen)
  Budget 2023:
  Indtægter: 29.921 kr. Udgifter: 24.641 kr.
  Forventet overskud 2023: 5.280 kr.
  Forventet saldo pr. 31.12.2023: 30.706 kr.
  Lene: Udgift vedr. uge 9 er til grafikeren. Det stiger måske næste år, da hun har fået 500 kr. i mange år.
  Budgettet blev vedtaget.
 5. Fastsættelse af kontingent og indskud.
  Vi foreslår at kontingentet fortsætter som hidtil.
  Kontingentet er fortsat på 15 kr. pr. kormedlem med et loft på 900 kr. fra et kor.
  HUSK børnekor, skolekor, gymnasiekor er gratis, enkelt medlemmer betaler 50 kr. pr. år.
  Pt. er der ingen enkelt medlemmer.
  Kommentar: Bestyrelsen kan jo indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis kontingent skal sættes
  op.
  Tilslutning til bestyrelsens indstilling.
 6. Indkomne forslag
  a) Forslag fra bestyrelsen om workshop i 2024.
  Sidste gang var der mange på den rytmiske del, og få på den klassiske med især få herrer.
  Er det en tendens?
  Svar: Vi tror det måske skyldes, at det var lige i kølvandet på corona. Vi håber på større tilslutning næste
  år. Kom endelig med ideer til instruktører.
  Forslag: Jonas Rasmussen til klassisk. Leif Kristensen.
  b) Forslag fra bestyrelsen vedr. et fælles projekt i 2025 for alle i Korby Randers
  Morten Arnesen fra Arena Randers er interesseret i at få koncerter i hallen. Det skal være et arrangement
  hvor alle kan være med, og derfor er Arena Randers eneste sted. Gerne i samarbejde med Randers
  Kammerorkester eller Bigbandet, men også andre muligheder.
  Der skal findes folk som kan finde mange penge.
  Forslag: Kan børne- og ungdomskor inddrages? Kan projektet differencers, så der er lidt skiftende musik
  med forskellig sværhedsgrad?
  Godt forslag og god ide.
  c) Forslag kan sendes til petersabroe29@gmail.com
  Ingen.
 7. Valg til bestyrelsen. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
  I bestyrelsen sidder som fortsættere: Britta Nedergaard Hansen, Kristian Melchior, Peter Sabroe og Sarah
  Kunst. På valg i 2024.
  På valg: Lene Johnsen Søndergaard-Jensen (Modtager genvalg). Genvalgt.
  Peter Elmelund (Modtager genvalg). Genvalgt.
  Marie Gregersen (Modtager genvalg). Genvalgt.
  Valg af en bestyrelsessuppleant (1 år)
  På valg: Hanne Lund Nielsen. Modtager genvalg. Genvalgt.
  Referat af generalforsamling i Korby Randers onsdag d. 24. maj 2023
  Valg af kasserer
  På valg: Inge Madsen. (Modtager genvalg). Genvalgt.
 8. Valg af revisor.
  På valg: Peter Andersen (Modtager genvalg). Genvalgt.
 9. Valg af revisorsuppleant.
  På valg: Morten Ellgaard. (Modtager genvalg). Genvalgt.
 10. Eventuelt
  Ingen.
  Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.
  Referenter: Peter Elmelund og Britta Nedergaard Hansen.
  Bestyrelsen opfordrer alle til at bruge Korby Randers’ Facebook
  side: https://www.facebook.com/groups/44623369268
Kategorier
Generalforsamling

Generalforsamling 2022

Torsdag den 21. april kl. 16.45-17.45.

Til stede: Peter Sabroe (bestyrelsen og Metalsangkoret Scandia), Hanne Lund Nielsen (korene i Sct. Peders kirke), Mogens Mortensen (Metalsangkoret Scandia), Jytte Worre-Jensen (Randers Kammerkor), Kristian Melchior (bestyrelsen og korene i Sct. Mortens kirke), Peter Elmelund (bestyrelsen og Sct. Mortens Vokalensemble), Marie Gregersen (Bestyrelsen og Randers Bykor), Sanny Kjeldsen (Riverside Gospelchoir), Lene Johnsen S-Jensen (bestyrelsen og Pixie Notes, Glee Club, Growing Gospel og Riverside Gospelchoir)
1.
Valg af dirigent: Mogens Mortensen er valgt.
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
2.
Formandens beretning:
Kære generalforsamling.
Det er i den grad blevet forår. Solen skinner, fuglene synger – og det gør alle korene, hele Korby Randers, også. Det er en herlig tid. Og i skrivende stund er jeg ret sikker på at vi i år bliver forskånet for nedlukninger af korene. Hurra for det.
Jeg tror at vi har lært at vi skal passe på hinanden i korene. Vi har lært at korsang har visse risici. Det er ikke passende at møde op til prøverne hostende og spruttende. Så lærte vi ikke andet af coronatiden, så lærte vi i hvert fald det. Og nu åbner hele sangverdenen sig så igen. Bestyrelsen har ligget underdrejet, men nu er energien og troen igen i top.
Siden sidste generalforsamling i juni måned 2021 har vi haft følgende arrangementer. Mens verden var åbnet op i efteråret fik vi afholdt både Så syng da Randers på Skovbakken. Vi var igen i år rigtig mange til dette dejlige syng sammen sammen arrangement. 400 mennesker ca. Det er en tradition vi meget gerne vil holde i hævd.
Også i Randers festuge lavede vi i samarbejde med Randers bibliotek og Museum Østjylland en sangtur med historiske oplæg rundt i det østlige Randers. En dejlig dag, dog nok lidt mindre velbesøgt. Vi er igen i år med i planlægningen af Syng Randers rundt. Det er en god ide med kulturelle oplevelser på tværs af institutioner og foreninger i Randers.
Korby Randers ugen blev igen i år afholdt i uge 9. Der blev lavet mange gode koncerter, færre end de foregående år, men alligevel gode tilbagemeldinger fra koncertstederne. Mange koncerter blev faktisk aflyst, da korene i perioder efter oplukningen blev lagt ned af coronaudbrud i korene. Det gav en periode uden den store kontinuitet, og dermed manglende mulighed for at få et program op at stå.
I anledning af krigen i Ukraine blev der i marts måned afholdt en andagt i Sct Mortens kirke. Korby Randers deltog med kort varsel og dejlig korsang. Det blev en smuk eftermiddag. Vores korworkshop fik vi gennemført først i april måned. Vi kunne godt have været flere. Håber at mange flere af vores 500 sangere i foreningen vil møde op næste gang vi afholder workshop. De der var der var meget glade for dagen. Det er ret flot at man bare efter en dags arbejde kan præsentere en ganske vist kort koncert i Sct Mortens kirke. Stor ros til de to dirigenter. Jeg var der jo ikke selv, men har hørt gode rygter. Hvorfor jeg ikke var der? Ja jeg lå derhjemme med corona!!!!
Vores eneste aflysning i år var den traditionsrige koncert på biblioteket. Ærgerligt, men vel i grunden billigt sluppet i forhold til 2020. Vi kommer igen i år. Men vi forbigik ikke helt fejring af julen. Alle de kor, der havde meldt sig til arrangementet på Kulturhuset, sendte en dejlig videohilsen
ind, som Randers Bibliotek udsendte på dagen, hvor vi skulle have afholdt Jul på Kulturen. Tak til de deltagende kor. Det var meget hurtig omstilling. Vi håber at mange kor vil deltage i arrangementet her i år.
Næste år er der allerede de traditionelle aktiviteter.
Søndag d. 14. august mødes vi til Så syng da Randers på Skovbakken. Det er klokken 15.00 og oplægsholderne i år er Kari Steen Randers teaterkor og Morten Arnesen fra Randers Arena. Det bliver dejligt vejr. Så i år sprænger vi alle rammer med 600 deltagere.
To dage senere, d. 16. august, er vi medarrangører af Syng Randers rundt. I år koncentrerer vi os om området omkring Scousgadekvarteret og den nærmeste omegn. Samme koncept som de sidste år. Der søges sangere til arrangementerne.
Lørdag d. 17. december vil der i år helt sikkert blive Jul på Kulturen. Det skal blive et brag af en juledag, med rigtig mange kor der er med på dagen. Julestemningen vil sprede sig i hele Randers. Vi skal i bestyrelsen tage stilling til om uge 9 flyttes til juni måned. Vi har jo i år lavet et forpligtende samarbejde med Sangkraft Randers. Og der er måske noget i støbeskeen i forhold til dette. En sangfestival. Vi har i mange år haft del i kulturhusdagen den første lørdag i marts måned. Og den må vi jo ikke glemme. Under alle omstændigheder er Korby Randers ugen vores vindue
udadtil. Så det er meget vigtigt at korene i vores forening her viser flaget. Der skal gerne være rigtig mange koncerter lige netop i den uge, der er Korby Randers ugen. Det var vist det i forhold til arrangementer. Men.
I år er der kommet forslag ind til bestyrelsen. Det er dejligt med initiativer fra foreningens kor og medlemmer. Tak for det. Vi ser på dem senere i dag. Blot sagt her i dag. At en forening lever bedst når der kommer forslag fra dem, bestyrelsen er bestyrelse for. Et af forslagene handler om at opsøge mulighederne for at lave nogle store fællesarrangementer a la Frans af Asissi og Watermusic. Det glæder vi os til at debattere. Et andet om at udvikle dirigenterne i Korby Randers. Det bliver spændende. Og et tredje om sangfestival 2023.
Med disse ord sætter jeg beretningen til debat og afstemning
Generalforsamlingen godkendte beretningen.
3.
Kassererens beretning
Mogens Mortensen spørger til, om Korby Randers som forening har en forsikring, der dækker, hvis foreningens penge bliver stjålet i banken? Det følger bestyrelsen op på.
4.
Budget
Budgettet er vedtaget
5.
Fastsættelse af kontingent og indskud: Vi fortsætter som tidligere
6.
Indkomne forslag:
A)
Forslag fra Metalsangkoret Scandia vedr. et nyt, større arr. (a la Water Music) som ville kunne præsenteres om 2 år.

Kristian Melchior foreslår, om Sangkraft Randers kunne være base for sådan et projekt, da deallerede har cvr-nr osv. Han fortæller ydermere lidt om Sangkraft Randers og den fødekæde, der arbejdes for.

Peter Sabroe synes godt om ideen. Vi har været tilbageholdende i forhold til finansieringen af sådan et projekt. Vi skal være sikre på, at vi har pengene i hus, så bestyrelsen ikke hænger på en efterregning. Vi tager det op i bestyrelsen om der skal nedsættes en arbejdsgruppe etc. Peter synes også, at det skal være et projekt for ALLE sangere (ikke kun få kor). Det kan gå ud over kvaliteten, for vi er rigtig mange forskellige steder i korene i Randers. Det giver omvendt en samlingskraft og volumen.

Peter Elmelund synes, det lyder spændende og godt med samarbejde med Sangkraft Randers. Bestyrelsesformand, Erik Mouritsen, har stor erfaring med søgning af støtte osv. Peter foreslår at lave en arbejdsgruppe af personer fra både Korby Randers og Sangkraft Randers. Peter vil
være ked af at have en decideret 2-års-deadline, men vil gerne arbejde videre på det løbende.
Når der nedsættes en arbejdsgruppe, bliver der også arbejdet med det. Fx på næste generalforsamling.

Lene Johnsen synes, det lyder som en stor opgave.

Peter Sabroe stemmer for en arbejdsgruppe, så vi skal ikke være bange for, at vi i bestyrelsen kommer til at hænge på mere arbejde.

Kristian Melchior efterlyser arbejdsomme folk rundt omkring i korene, som har lyst til og måske erfaring med at arbejde med Fundraising.

Mogens Mortensen foreslår, at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe efter generalforsamlingen. Han tilbyder også at deltage i den gruppe og give en hånd med mht fundraising.

Sanny Kjeldsen pointerer, at det er en tidskrævende (fuldtids) opgave at søge penge. Det kræver folk med know-how. Kunne mindre gøre det? Også hvis alle skal inkluderes.

Mogens Mortensen ved, at Randers kommune netop har folk ansat til at søge fonde.

Peter Sabroe siger, at vi næste år til generalforsamlingen har en plan.
B)
Forslag om videreuddannelse af Korby Randers’ dirigenter

Hanna Lund Nielsen mener ikke, det er Korby Randers’ opgave at varetage videreuddannelse af dirigenterne. Det vil kræve for mange og for forskellige uddannelser – og for stor økonomi.
C)
Forslag om at flytte Korby Randers Ugen til juni 2023 samtidig med en sangfestival Kristian Melchior vil umiddelbart gerne trække forslaget tilbage igen, da en stor event ikke må kollidere med Korby Randers Ugen.

Peter Elmelund og Sanny Kjeldsen mener godt, at man kan begge dele. (Også fordi den store event ikke skal afholdes næste år, men blot præsenteres)
7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Sidder som fortsættere: Peter Elmelund, Marie Gregersen og Lene Johnsen S-Jensen
På valg: Britta Nedergaard, Peter Sabroe, Kristian Melchior (alle er genvalgt)
Bestyrelsen foreslår, at Sarah Kunst indtræder i bestyrelsen. Hun takker ja.
Valg af bestyrelsessuppleant:
Mogens Mortensen genopstiller ikke.
Hanne Lund Nielsen er valgt
Valg af kasserer:
Inge Madsen er genvalgt.
8.
Valg af revisor:
Peter Andersen er genvalgt
9.
Valg af revisor-suppleant:
Morten Ellgaard er genvalgt
10.
Eventuelt

Løs snak om det gode arbejde i Sangkraft Randers

Peter Elmelund fortæller, at Randers Kammerorkester i samarbejde med Prinsens Livregiment arbejder på en korkoncert i november 2023. Invitation til Korby Randers følger.
Referat: Lene Johnsen S-Jensen