Generalforsamling

Referat af generalforsamlingen i Korby Randers, onsdag den 9. juni 2021

Tilstede: 7 deltagere fra forskellige kor.
Udefrakommende: Jørn Skaarup (Metalkoret Scandia).
Fra bestyrelsen: Peter Sabroe (Metalkoret Scandia), Peter Elmelund (Sct. Mortens Vokalensemble), Britt
Simpson (Sct. Mortens Vokalensemble og Sct. Peders Koncertkor), Kristian Melchior (Sct. Mortens
Vokalensemble) Lene Johnsen (korleder div. kor) og Britta Nedergaard Hansen (Randers Kammerkor og
Enghøj Kirkekor)
Der blev ikke indledt med korsang p.gr.a. corona situationen

 1. Valg af dirigent for generalforsamlingen, Annette Holm er foreslået af bestyrelsen, men var syg.
  Lene Johnsen blev valgt og kunne konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt
  udsendt. Generalforsamlingen var planlagt til tidligere på året, men blev udsat p.gr.a. corona.
 2. Formandens beretning (Peter Sabroe):
  Generalforsamlingen i år ligger igen på det forkerte tidspunkt.
  COVID 19 har haft en meget stor indflydelse på foreningens arbejde i år.
  Det har i store perioder ikke været muligt at mødes for korene til at udøve det, vi synes er alle tiders hobby. Det viser sig, at lige præcis i smittesprednings øjemed er sang noget af det mest risikofyldte. Det
  har vi jo ikke tidligere været bevidste om. Men det gælder jo ikke bare med COVID 19, men sikkert også med andre luftbårne sygdomme. Så også i fremtiden skal vi måske tænke os lidt bedre om. Spritte af, – og måske ikke møde op, når vi har influenza eller lignende – og måske i disse situationer tage et mundbind
  på. I hvert fald bør man nok tage det op i korene for at alle kan føle sig trygge.
  Udsigterne er heldigvis lysere, da vi har fået vacciner, som virker. Rigtig mange af os har jo fået et
  Corona-pas. Kort er reglerne jo fortsat, at vi højst må mødes 50 mennesker. Der skal være to meters afstand imellem sangerne. 4 kvadratmeter pr sanger er nødvendigt. Sang foregår siddende.
  Der skal bæres mundbind, når man bevæger sig og står op. Husk udluftning af lokalet. Sådan har det været i snart et år – og det har selvsagt gjort, at aktivitet på aktivitet er blevet aflyst.
  Vi har lavet en enkelt ting, siden vi mødtes sidst.
  I Korby Randers Ugen var vi så heldige at kunne lave fællessang alle hverdage i hele ugen. Det var dejligt – og kom i stand, fordi der var så mange dirigenter, der beredvilligt stillede op – og at økonomien blev sikret af Randers Kommune. Når dette er sagt, bliver det sjovere at se fremad. Vi har planer om i Randers Festuge at lave vores arrangement Så syng da Randers. I år på Skovbakken.
  Det bliver d. 15. august klokken 15.00, hvor sangvælgerne er Berit Steen Thomassen og Erik Mouritsen.
  I samarbejde med Museum Østjylland og Randers Bibliotek deltager vi i ”Syng Randers rundt”. Her håber vi på, at mange sangere vil hjælpe os med at synge for på de udvalgte steder. Der er sendt
  materiale ud vedrørende dette. Vi skal have sunget julen ind igen d. 18. december på Kulturhuset.
  Uge 9 i 2022 bliver også en del af vores aktivitet. Og til sidst håber vi, at I alle vil deltage i en workshop, når vi når frem til foråret 2022. To års forsinkelse. Vi kender endnu ikke datoerne.
  Vi har i år to bestyrelsesmedlemmer der siger farvel til bestyrelsen. Det er Britt og Erling. Det er ærgerligt, men I har begge jeres bevæggrunde. Tak for jeres indsats i de to år, der er gået.
  Bestyrelsesarbejde er jo også relationer. Og det har været svært at opbygge relationer, når vi ikke har kunnet mødes – og aktiviteten har været så relativ lille.
  Det er en konservativ beretning på den måde, at der ikke er oplæg til nye ting. Vi skal lige se, hvad den nye virkelighed bliver.
  Vi ved dog, at der bliver arbejdet kraftigt på at lave Sangkraftcenter Randers. Vi regner med at kunne lave et godt samarbejde med jer og alle, der vil fremme korlivet i Randers.
  I håbet om, at det kommende sangerår bliver et ganske almindeligt muntert og arbejdsomt år, sætter jeg denne beretning til debat.
  Ingen kommentarer og beretningen blev enstemmig godkendt.
 3. Kassererens beretning – fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020 (Inge Madsen)
  Peter Sabroe fremlagde regnskab, da Inge var forhindret.
  Indtægter: 14.011,25 kr.
  Udgifter: 10.524,25 kr.
  Kassebeholdning pr. 31.12.20: 26.176,52 kr.
  Årets resultat: 3.487,00 kr.
  Regnskabet blev godkendt.
 4. Budget for indeværende år 2021 – herunder drøftelse af kommende aktiviteter. (Inge Madsen, bestyrelsen)
  Peter Sabroe fremlagde budget for 2021 for Inge.
  Budget 2021:
  Indtægter: 8.300 kr. Udgifter: 5.400 kr.
  Forventet overskud 2021: 5.400 kr.
  Budgettet blev vedtaget.
 5. Fastsættelse af kontingent og indskud.
  Vi foreslår at kontingentet fortsætter som hidtil. Dog er kontingentet for enkeltmedlemmer lige nu på 150 kr. Det virker som værende for meget, når det mindste af korene i Randers kun skal give 90
  kr. En regulering kunne jo foreslås til 50 kr.
  Kontingentet er fortsat på 15 kr. pr. kormedlem med et loft på 900 kr. fra et kor. HUSK børnekor, skolekor, gymnasiekor er gratis.
  Det blev enstemmigt vedtager, at enkelt medlemmer betaler 50 kr. pr. år. Vi har pt. ingen enkelt medlemmer.
 6. Indkomne forslag
  Der er forslag om nedsættelse af kontingentet for enkeltmedlemmer til 50 kr. pr. år. Jf. pkt. 5.
 7. Valg til bestyrelsen. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
  I bestyrelsen sidder som fortsættere: Britta Nedergaard Hansen, Kristian Melchior og Peter Sabroe. På valg i 2022.
  På valg: Lene Johnsen Søndergaard-Jensen (Modtager genvalg). Genvalgt.
  Peter Elmelund (Modtager genvalg). Genvalgt.
  Britt Simpson (Modtager ikke genvalg).
  Erling Stegger Toft-Rytter (Modtager ikke genvalg)
  Marie Gregersen (Randers Bykor) blev valgt.
  Valg af en bestyrelsessuppleant (1 år)
  På valg: Mogens N. Mortensen. Modtager genvalg. Genvalgt
  Valg af kasserer
  På valg: Inge Madsen. (Modtager genvalg). Genvalgt.
 8. Valg af revisor.
  På valg: Peter Andersen (Modtager genvalg). Genvalgt.
 9. Valg af revisorsuppleant.
  På valg: Morten Ellgaard. Peter Sabroe spørger om han genopstiller.
 10. Eventuelt
  Sangkraft Randers. Kristian Melchior orienterede om projektet og historien i hele landet. Selvejende institution. Startet i Herning af Mads Bille. Visionen er at skabe forbindelse til skolerne og styrke
  korsangen især for børnene og unge i Randers og opland. Kommunen er positiv i forhold til evt. støtte.
  I år er der kommet ekstra midler på finansloven til styrkelse og udvikling af Sangkraft i DK, som Randers håber at få del i.
  Åbningsevent lørdag d. 12. juni kl. 11 – 13.
  Spændende hvad det på længere sigt udvikler sig til.
  Ønskeligt med samarbejde med Korby Randers, så man ikke har konkurrence imellem sig. Kan de lægges sammen? Har forskellig struktur, så måske ikke muligt. I stedet er det måske bedre at vi fortsætter hver for sig, så Korby Randers fortsætter med deres aktiviteter og Sangkraft satser på at få fødekæden bygget
  op. Måske skal samarbejdet ”sættes på papir” på sigt?
  Hvor er Musikskolen i projektet?
  Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.
  Referent: Britta Nedergaard Hansen.

Bestyrelsen opfordrer alle til at bruge Korby Randers’ Facebook
side: https://www.facebook.com/groups/44623369268/