Generalforsamling

Referat af generalforsamlingen den 9. september 2020 i Sct. Mortens Hus

Tilstede: 14 deltagere fra forskellige kor.
Udefrakommende: Mogens N. Mortensen (Metalkoret Scandia), Jørn (Metalkoret Scandia), Glenn Lynge Andersen (Randers Bykor), Annette Kvistgård (Riverside Gospelchoir), Torben Madsen (Luna), Gunhild
(Randers Seniorkor) og Annette Holm (Norddjurskoret).
Fra bestyrelsen: Peter Elmelund (Sct. Mortens Vokalensemble), Britt Simpson (Sct. Mortens Vokalensemble og Sct. Peders Koncertkor), Erling Stegger Toft-Rytter (Randers Teater Kor), Kristian Melchior (Sct. Mortens Vokalensemble) Lene Johnsen (korleder div. kor) og Britta Nedergaard Hansen (Randers Kammerkor og Enghøj Kirkekor), Inge Madsen (Luna og kasserer i Korby Randers).
Der blev ikke indledt med korsang p.gr.a. corona situationen

 1. Valg af dirigent for generalforsamlingen, Annette Holm er foreslået af bestyrelsen.
  Annette Holm blev valgt og kunne konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt udsendt (en dag for sent). Generalforsamlingen var planlagt til slutningen af maj, men blev udsat p.gr.a. corona.
 2. Formandens beretning (skrevet af Peter Sabroe og læst op af Britta Nedergaard Hansen): Generalforsamlingen i år ligger på det forkerte tidspunkt. Vi skal normalt afholde denne i maj måned. Lige som så meget andet blev dette stoppet af den verdensomspændende pandemi COVID 19. Det har vendt op og ned på det at være korsanger. I tre måneder måtte vi ikke mødes, og nu må vi kun mødes under ret strenge restriktioner.
  Det ser ud til, at mange af korene har fundet løsninger på hvordan de kan få startet op igen. Det er ikke det samme som at stå tæt og på den måde få en fællesskabsfornemmelse. Men det går. Der er stadig
  restriktioner, som kan have indflydelse på de fremtidige arrangementer også.
  Vi har igen i år mistet en af grundlæggerne af Korby Randers.
  Per Nørret var idemanden til Korby Randers og sad i lang tid i bestyrelsen, indtil han sidste år i marts måned måtte trække sig pgra. sygdom. Per var primus motor i Bombardier koncerterne, Jesus Christ Superstar og Chess. Desuden stod han i spidsen af Korby Randers satsningen Frans af Assisi. Per døde i marts måned. Vi sendte blomster, men måtte ikke være i kirken til begravelsen pgra af de restriktioner der var på det pågældende tidspunkt.
  Jeg vil gerne, at vi mindes Per ved at afholde et minuts stilhed.
  Siden sidst har vi haft følgende aktiviteter.
 • Randers Festuge bød på ”Så syng da Randers”. Denne gang var den placeret på amfiscenen ved Randers Realskole. De to meget veloplagte oplægsholdere var i 2019 borgmester Torben Hansen og
  kulturudvalgsformand Louise Høgh. Torben Hansen mente, at han skulle inviteres igen næste år. Han havde så mange dejlige sange han gerne ville synge sammen med os.
 • Randers Festuge bød i 2019 desuden på et nyt fællesskab mellem biblioteket, Museum Østjylland, Randers Stadsarkiv og Korby Randers. ”Syng Randers rundt” hedder arrangementet. Kort fortalt var der ti forskellige stoppesteder rundt i byen. Hvert sted var det muligt at få en historie der relaterede til stedet, og desuden blev der sunget en til to sange. Et meget velbesøgt arrangement.
 • Vi gentog denne i den meget indskrænkede udgave af Randers Festuge i år i 2020. Antallet af deltagere var noget minimeret. Måske vejret, måske COVID 19, måske noget med at der ikke var så stor
  bevågenhed om Randers Festuge i år.
 • D. 5. oktober 2019 blev der afholdt Beatles koncert med kammerorkesteret. Udvalgte kor var med til dette arrangement, samt enkelte løsgængere fra korene. Det blev et godt arrangement, og vi deltager gerne igen i lignende. Vi er en paraplyorganisation for alle kor. Nogle gange er der ikke plads til alle i arrangementet. Fællesarrangementer for os alle vil vi også fortsat gå efter.
 • D. 21. december sang vi Julen ind på Kulturhuset. Det er en fantastisk oplevelse hvert år at se så mange til et af vores arrangementer. Tak for samarbejdet til Kulturhuset, som lægger hus til. For os i Korby Randers er det blevet en del af juletraditionen. Og det ser ud til at være det for rigtig mange af vore medborgere. Louise Høgh holdt igen i år talen. Dejlig oplevelse.
 • Korby Randers ugen blev i år afholdt i uge 10. En dejlig uge, men vi kunne godt bruge lidt flere deltagende kor, så ugen får lidt større volumen. Hensigten med ugen er at vi viser os frem. Den fælles
  folder ligger ude omkring i byen. Vi gør opmærksom på os selv som forening, som et kultur fællesskab. Det gøres bedst ved, at vi demonstrerer vores mangfoldighed. Og måske får det nogle til at starte i korsammenhæng. Dette skal være en opfordring til at lægge koncertplanen til rette så man kan deltage i denne uge.
  Så stoppede korsangen brat op. D. 11. marts lukkede Mette Frederiksen landet ned, for at få styr på COVID 19.
  Det gjorde at al korsang har været lukket ned i 5 måneder. Vi har valgt os en hobby hvor der kan være fare for at smitten spreder sig. Vi står tæt, vi er mange og vi ånder frit, men dog kontrolleret ud. Det gør at der i skrivende stund skal være to meters afstand mellem sangerne, for at det opfylder de gældende retningslinjer. Vi skal selvfølgelig overholde gældende retningslinjer, og må så prøve at hjælpe hinanden med at finde øvelokaler, der er store nok. Vi vil orientere jer om, hvis der sker ændringer i retningslinjerne. Bestyrelsen prøver at holde sig ajour.
  Vi har måttet aflyse en del arrangementer i årets løb – måske kommer vi til at aflyse endnu flere. Men vi arbejder ud fra at kunne gennemføre følgende arrangementer det næste år, frem til næste ordinære generalforsamling i maj måned 2021
 • Lørdag d. 19. december har vi sat Jul på Kulturen i kalenderen. Dette arrangement er meget afhængigt af restriktionerne i december måned. Vi holder jer orienteret.
 • Korby Randers ugen er flyttet tilbage til den oprindelige uge 9 fra d. 27. februar til d. 7. marts 2021
 • Og så har vi flyttet korworkshop til lørdag d. 10. april 2021. Det er stadig de samme to instruktører – Mathias Skaarup Sørensen, med den klassiske indfaldsvinkel og Heidi Bisgaard vil stå for det rytmiske.
  Invitation vil blive sendt ud, men sæt endelig datoen ind i kalenderen.
 • Vi skulle jo have været med til et Kommunalt stort arrangement d. 4. maj. Vi ved at der arbejdes på at der bliver et 4. maj arrangement i 2021, som vi selvfølgelig gerne vil støtte i Korby Randers.
 • Vi arbejder desuden på at lave en kordag eller weekend med en instruktør fx John Høybye og band. Afsluttende med koncert. Koncert i Ridehuset, Værket, Sporbyen eller andet sted i efteråret 2021. Hertil må der gerne komme forslag, hvis nogle har nogle gode ideer.
  En lille opfordring til sidst.
  Gå lige ind og tjek jeres eget kors opslag på hjemmesiden. Er der noget der skal rettes til?
  Hermed sætter jeg dette års beretning til debat.
  Ingen kommentarer og beretningen blev enstemmig godkendt.
 • Kassererens beretning – fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 (Inge Madsen)
  Indtægter: 11.728,60 kr.
  Udgifter: 9.849,16 kr.
  Kassebeholdning pr. 31.12.19: 22.689,52 kr.
  Årets resultat: 1.879,44 kr.
  Regnskabet blev godkendt.
  Referat af generalforsamling i Korby Randers onsdag d. 9. sept. 2020
 • Budget for indeværende år – herunder drøftelse af kommende aktiviteter. (Inge Madsen, bestyrelsen)
  Inge fremlagde budget for både 2020 og 2021, da vi er så langt henne på året. Desuden er der planer om en korworkshop i april 2021, som koster en del.
  Budget 2020:
  Indtægter: 13.990 kr. Udgifter: 10.393 kr.
  Forventet overskud 2020: 3.597 kr.
  Budget 2021:
  Indtægter: 18.800 kr. Udgifter: 21.820 kr.
  Forventet underskud 2021: – 3.020 kr.
  Begge budgetter blev vedtaget.
 • Evt. rettelser til hjemmesiden er vigtige. Kristians mail skal på forsiden, så det er nemt at finde den.
  Mange opslag på fb, da det er et hurtigt medie, men der er stadig brug for hjemmesiden. Kristian ved ikke hvor mange opslag der er på hjemmesiden.
 • Vedtægter og kontingent mangler på hjemmesiden. COVID-19 retningslinjer skal løbende opdateres, så man altid kan finde dem. Opfordring til at Kristian og bestyrelsen får hjemmesiden lidt mere up to date. Retningslinjer mm skal der stå dato ved, så man hurtigt kan se, om det er nyeste udgave.
 • Der har været webinar om afstand ved korsang. Det skal på hjemmesiden og fb.
 • Korby Randers Ugen 2021: Metalsangkoret Scandia fejrer 70-års jubilæum med koncert i ugen (Egentlig dato: 15.02.21)
 • Har du ideer til korinstruktør til workshop? Kom endelig med forslag til bestyrelsen.Fx Jim Daus Hjernøe til noget rytmisk. Glenn Lynge Andersen foreslog Jon Hollesen til en korworkshop. Bykoret har snart en dag med ham.
 • Fastsættelse af kontingent og indskud.
  Bestyrelsen foreslår vi fastholder kontingent på 15 kr. med et loft på 900 kr. fra et kor.
  HUSK børnekor, skolekor, gymnasiekor er gratis.
  Indskud: Enkelt medlemmer: 150 kr. Vi har pt. ingen enkelt medlemmer.
  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 • Indkomne forslag
  Ingen.
 • Valg til bestyrelsen. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
  I bestyrelsen sidder som fortsættere: Lene Johnsen Søndergaard-Jensen, Peter Elmelund, Britt Simpson
  og Erling Stegger Toft-Rytter. På valg i 2021.
  På valg: Britta Nedergaard Hansen (Modtager genvalg). Genvalgt.
  Kristian Melchior (Modtager genvalg). Genvalgt.
  Peter Sabroe (Modtager genvalg). Genvalgt.
  Valg af en bestyrelsessuppleant (1 år)
  På valg: Brian Stenger Poulsen. Modtager ikke genvalg.
  Mogens N. Mortensen blev valgt.
  Referat af generalforsamling i Korby Randers onsdag d. 9. sept. 2020
  Valg af kasserer
  På valg: Inge Madsen. (Modtager genvalg). Genvalgt.
 • Valg af revisor.
  På valg: Peter Andersen (Modtager genvalg). Genvalgt.
 • Valg af revisorsuppleant.
  På valg: Morten Ellgaard. Genvalgt.
 • Eventuelt
 • Jul på kulturen – skal vi finde på alternativ?
 • Små koncerter rundt i byen? Fælles koncert på Østervold? Jens Otto Krags Plads? Aflyse arrangementet
  i år? På Kulturhuset på en anden måde?
  Bestyrelsen må tænke hurtigt og melde noget ud.
  Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.
  Torben Madsen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.
  Referent: Britta Nedergaard Hansen.

 • Bestyrelsen opfordrer alle til at bruge Korby Randers’ Facebook
  side: https://www.facebook.com/groups/44623369268/